O nas

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (KZZPMLD) to istniejący od 2008 roku związek zawodowy zrzeszający: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, sekretarki medyczne, pomoce laboratoryjne i inne osoby zatrudnione w medycznych laboratoriach diagnostycznych, a także osoby, które przeszły na emeryturę, rentę lub stały się bezrobotnymi w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu.
Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 w ramach KZZPMLD działa 98 zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych.

Do naszych celów statutowych należą:

  • reprezentowanie i obrona praw i interesów naszych członków,
  • ochrona godności pracowników laboratoriów i podnoszenie świadomości i rangi naszych zawodów zarówno wśród innych zawodów medycznych, jak i w społeczeństwie,
  • prezentacja stanowiska pracowników diagnostyki laboratoryjnej w sprawach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,
  • działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych,
  • kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do poprawy ich warunków,
  • wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy oraz podejmowanie interwencji i mediacji w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy,
  • podejmowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju oraz adaptacji zawodowej,
  • udzielanie pomocy członkom związku (zasiłki, zapomogi, opieka nad emerytami i rencistami oraz rodzinami zmarłych członków).