01 lut 2021

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie certyfikatów „za jakość”

0

Jak donosi portal cowzdrowiu.pl,

„Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia współczynniki korygujące i wiąże je z jakością udzielanych świadczeń. Uzasadnia to zniesieniem limitów dla świadczeń udzielanych dzieciom oraz wejściem w życie ustawy o Funduszu Medycznym.

Prezes NFZ wydał nowelę zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Co się zmienia w rozliczeniach świadczeń PSZ?

Zmienia się współczynnik korygujący dla zakresów wyodrębnionych w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) rozliczanych ceną jednostki rozliczeniowej. NFZ określa następujące współczynniki korygujące – w odniesieniu do świadczeniodawców, którzy spełniają warunki w danym okresie rozliczeniowym w zakresie:

1. posiadania certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego w dniu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, w tym:

a) uzyskanego z wynikiem co najmniej 90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,02, albo

b) uzyskanego z wynikiem co najmniej 80 proc. i poniżej 90 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,015, albo

c) uzyskanego z wynikiem co najmniej 75 proc. i poniżej 80 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,01;

2. posiadania świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,005;

3. posiadania świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej – ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,005.

W przypadku gdy świadczeniodawca przy rozliczaniu świadczenia jest uprawniony do zastosowania więcej niż jednego współczynnika korygującego (zbieg współczynników korygujących), wartość stosowanego współczynnika obliczana jest według schematu:


gdzie: n – liczba zastosowanych współczynników Qi – wartość kolejnych współczynników.

„Powyższa zmiana ma na celu ujednolicenie zasad finansowania świadczeń w ramach ryczałtu PSZ i w ramach zakresów wyodrębnionych oraz umożliwienie świadczeniodawcom udzielającym świadczeń świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia utrzymanie dotychczasowego poziomu przychodów, w związku z wyodrębnieniem z ryczałtu PSZ wszystkich zakresów świadczeń dedykowanych dzieciom, w celu wprowadzenia ich bezlimitowego finansowania” – czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto w § 18a doprecyzowano przepisy dotyczące kontynuacji leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Uszczegółowiono wzór wniosku jaki świadczeniodawca powinien złożyć do konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Przyjęte rozwiązania wchodzą w życie od 28 stycznia 2021 r. Przy czym przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r .”

Całość nowego zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

[top]