Tworzenie zakładowych organizacji związkowych (ZOZ) KZZPMLD

 

  1. Do utworzenia zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej (ZOZ/MZOZ) KZZPMLD potrzeba minimum 10 osób będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami, wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.
  2. Zainteresowane utworzeniem ZOZ osoby organizują zebranie założycielskie, które po przyjęciu uchwały o utworzeniu organizacji związkowej przybiera charakter zebrania wyborczego. Program zebrania założycielskiego/wyborczego ZOZ/MZOZ KZZPMLD dostępny jest tutaj (klik).
  3. Podczas zebrania wyborczego członkowie związku wybierają Zarząd Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej oraz podejmują stosowne uchwały (klik dla ZOZ) (klik dla MZOZ).
  4. Po podjęciu stosownych uchwał Zarząd Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej KZZPMLD występuje do Zarządu Krajowego z wnioskiem o wpisanie nowej organizacji związkowej do Rejestru Organizacji KZZPMLD (wniosek dla ZOZ) (wniosek dla MZOZ).
  5. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów (program zebrania założycielskiego, protokół z zebrania, uchwały, wniosek o wpis do rejestru organizacji, deklaracja członkowska, wniosek do pracodawcy o pobieranie składki członkowskiej) znaleźć można tu (klik).
  6. Wszystkie niezbędne do rejestracji organizacji związkowej dokumenty (protokół z wyborów, uchwała nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, wniosek komitetu założycielskiego) należy przesłać listem poleconym BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU na adres siedziby KZZPMLD.
  7. O dokonaniu wpisu do Rejestru Organizacji Związkowych KZZPMLD organy wskazane we wniosku zostają poinformowane zgodnie ze wskazanymi w protokole danymi do kontaktu.