Tworzenie zakładowych organizacji związkowych (ZOZ) KZZPMLD

  1. Do utworzenia zakładowej organizacji związkowej (ZOZ) KZZPMLD potrzeba minimum 10 osób.
  2. Zainteresowane utworzeniem ZOZ osoby organizują zebranie założycielskie, na którym składają deklaracje członkowskie o chęci przynależności do związku zawodowego (klik). Powołują spośród siebie Komitet Założycielski, który podejmuje uchwałę o powołaniu Zakładowej Organizacji Związkowej.
  3. Następnie przeprowadzają zebranie wyborcze i wybierają spośród siebie Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej (tj. przewodniczącego, wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika). Zarówno zebranie założycielskie jak i wyborcze mogą odbyć się w trakcie tego samego spotkania.
  4. Po wybraniu Zarządu sekretarz spisuje protokół z zebrania (klik).
  5. Podczas tego samego lub odrębnego zebrania (wtedy już tylko Zarządu) Zarząd może wytypować spośród swoich członków osobę objętą szczególną ochroną stosunku pracy – w myśl art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
  6. Oryginały deklaracji członkowskich wraz z listą obecności osób obecnych na zebraniu założycielskim należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Zarządu Krajowego KZZPMLD (ul. Kabacki Dukt 14/51, 02-798 Warszawa). Kopie tych dokumentów zostają w dokumentacji zarządu zakładowej organizacji związkowej.
  7. Po przesłaniu wszystkich uchwał oraz protokołu z zebrania wyborczego do Zarządu Krajowego KZZPMLD przewodnicząca Zarządu Krajowego dokonuje rejestracji nowo powstałej zakładowej organizacji związkowej, po czym drogą korespondencyjną przekazuje potwierdzenie rejestracji przewodniczącemu ZOZ.
  8. Po otrzymaniu zawiadomienia o rejestracji, przewodniczący ZOZ składa do dyrekcji swojej placówki zawiadomienie o powstaniu zakładowej organizacji związkowej KZZPMLD.
  9. Wraz z zawiadomieniem o powstaniu zakładowej organizacji związkowej i listą członków organizacji, przewodniczący składa także u pracodawcy oświadczenia członków organizacji o zgodzie na odprowadzanie przez pracodawcę składki członkowskiej (w wysokości 12 zł z pensji zasadniczej). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także indywidualne uiszczanie składek członkowskich, bezpośrednio na konto KZZPMLD (dotyczy to osób, które są np. na długim zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym itd.).
  10. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów (program zebrania założycielskiego, deklaracja członkowska, oświadczenie dla pracodawcy, protokół zebrania, uchwały, lista obecności) znaleźć można tu (klik).