Tworzenie zakładowych organizacji związkowych (ZOZ) KZZPMLD

Szanowni Państwo,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych jest organizacją, zrzeszającą pracowników laboratoriów, w tym: diagnostów laboratoryjnych, techników analityki medycznej, sekretarki medyczne i pomoce laboratoryjne. Bardzo cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo wstąpić w nasze szeregi i mamy nadzieję, że będziemy ze sobą długo i owocnie współpracować. Tworząc organizację w swoim miejscu pracy należy jednak pamiętać, że do zadań związku zawodowego należy nie tylko doraźna dbałość o finansowy komfort jego członków. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wynikającymi z zapisów ustawy o związkach zawodowych, związek zawodowy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dbać również o:

 • działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych i reprezentowanie i obronę praw i interesów WSZYSTKICH jego członków, a nie tylko przedstawicieli wybranych grup zawodowych,
 • kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do poprawy ich warunków – co umożliwia Państwu m.in. przynależność do zakładowych komisji BHP, komisji socjalnych
 • opiniowanie regulaminów pracy i płacy oraz udział w tworzeniu zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków – również z puli pieniędzy przeznaczanej na szkolenia w ramach comiesięcznej składki członkowskiej, jaką będziecie Państwo opłacali,
 • wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy oraz podejmowanie interwencji i mediacji w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Liczymy, że wiedząc o tym, jakie prawa Państwu przysługują, będziecie Państwo mogli szerzej spojrzeć na spektrum możliwości, jakie daje przynależność do organizacji związkowej, a osoby reprezentujące związek będą odpowiedzialnie podejmować decyzje w imieniu zarządu i członków związku i podejmą wysiłek reprezentowania wszystkich członków związku i utrzymania w swoim zakładzie pracy prężnie działającej organizacji związkowej.

Po tym krótkim wstępie przedstawiamy KOLEJNE KROKI niezbędne do założenia zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej KZZPMLD.

 1. Do utworzenia zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej (ZOZ/MZOZ) KZZPMLD potrzeba minimum 10 osób będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami, wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.
 2. Zainteresowane utworzeniem ZOZ osoby organizują zebranie założycielskie, które po przyjęciu uchwały o utworzeniu organizacji związkowej przybiera charakter zebrania wyborczego. Program zebrania założycielskiego/wyborczego ZOZ/MZOZ KZZPMLD dostępny jest tutaj (klik).
 3. Podczas zebrania wyborczego członkowie związku wybierają Zarząd Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej oraz podejmują stosowne uchwały (klik dla ZOZ) (klik dla MZOZ). Przebieg zebrania wyborczego ZOZ dokumentowany jest w protokole z zebrania (klik). Przebieg zebrania wyborczego MZOZ dokumentowany jest w protokole dla tego rodzaju organizacji (klik).
 4. Po podjęciu stosownych uchwał Zarząd Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej KZZPMLD występuje do Zarządu Krajowego z wnioskiem o wpisanie nowej organizacji związkowej do Rejestru Organizacji KZZPMLD (wniosek dla ZOZ) (wniosek dla MZOZ).
 5. Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów (program zebrania założycielskiego, protokół z zebrania, uchwały, wniosek o wpis do rejestru organizacji, deklaracja członkowska, wniosek do pracodawcy o pobieranie składki członkowskiej) znaleźć można w dziale „Pliki do pobrania”.
 6. Wszystkie niezbędne do rejestracji organizacji związkowej dokumenty (protokół z wyborów, uchwała nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, wniosek komitetu założycielskiego) należy przesłać listem poleconym BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU na adres siedziby KZZPMLD (ul. Jagiellońska 56/51, 03-468 Warszawa).
 7. O dokonaniu wpisu do Rejestru Organizacji Związkowych KZZPMLD organy wskazane we wniosku zostają poinformowane zgodnie ze wskazanymi w protokole danymi do kontaktu.