07 lis 2020

Dodatki za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 – instrukcja obsługi

0

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy interpretację polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020r. skierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dodatków za pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19 dla pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Należy podkreślić, że w obecnej sytuacji polecenie jest niejednoznaczne i może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, jednakże jego analiza może uzasadniać stanowisko, że według stanu na dziś:

W przypadku osób wykonujących czynności diagnostyki laboratoryjnej świadczenie dodatkowe przysługuje osobie wykonującej czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych szpitalach poziomu I, II i III (*, **), z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych metodą RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 i które JEDNOCZEŚNIE wpisane są na listę laboratoriów COVID dostępną na stronie Ministerstwa Zdrowia.

W myśl zapisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej do osób uprawnionych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium należą:

  • diagności laboratoryjni,
  • technicy analityki medycznej,
  • lekarze z właściwą specjalizacją oraz
  • absolwenci kierunków tj. biologia, biotechnologia, chemia, weterynaria i farmacja
    (jednak w tytule polecenia wyszczególniono z kolei „zawody medyczne”).

Dodatek do wynagrodzenia wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (czyli nie wlicza się do niego żadnych innych składników wynagrodzenia, premii, dodatku stażowego itp., za to ulega pomniejszeniu za okres nieobecności w pracy). Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. złotych.

Lista osób uprawnionych do otrzymania dodatku przekazywana jest do 10 dnia każdego miesiąca przez kierownika (!) podmiotu leczniczego do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci elektronicznej.

Zgodnie z treścią polecenia, na liście przekazywanej do NFZ mają znaleźć się wyłącznie informacje obejmujące imię i nazwisko każdej osoby uprawnionej do świadczenia dodatkowego, jej numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu (jeżeli osoba takie prawo posiada).

Co istotne – Ministerstwo Zdrowia nie wymaga informacji o wymiarze czasu pracy, jaki dana osoba przeznacza na pracę w ramach zwalczania epidemii COVID-19. Nie ma obecnie podstaw prawnych do żądania takiej informacji, a 100-procentowy dodatek należy się niezależnie od czasu pracy w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Mimo że to kierownicy laboratoriów zobowiązani są do przekazania dyrekcji placówek informacji o liczbie i danych personelu uprawnionego do otrzymania dodatków, to w przypadku, gdy w danym szpitalu współpraca z kierownictwem nie układa się satysfakcjonująco, rolę informatora powinny wziąć na siebie przewodniczący zakładowych organizacji związkowych.

Jak już wspomnieliśmy, na chwilę obecną polecenie Ministra Zdrowia nie jest napisane zbyt precyzyjnie. Na ministerialną listę laboratoriów COVID-19 wpisane są bowiem zarówno „całe” szpitale, jak i jednostki organizacyjne szpitali.

W tej sytuacji literalna wykładnia polecenia Ministra Zdrowia wskazywałaby na to, że:

1) w przypadku gdy na listę laboratoriów COVID-19 wpisany jest cały szpital,  dodatek przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w takim szpitalu (choć pamiętajmy o tytule polecenia, który mówi o dodatkowym wynagrodzeniu w związku z pracą przy zwalczaniu epidemii COVID-19).

2) jeśli na listę laboratoriów COVID-19 wpisana jest tylko konkretna jednostka szpitala (np. „Zakład Mikrobiologii”), nie jest wykluczone, aby – poza personelem laboratorium COVID – Dyrekcja zgłosiła również pracowników pozostałych MLD. Dotyczy to zwłaszcza szpitali II i III poziomu zabezpieczenia (czyli szpitali zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych oraz wielospecjalistycznych), w których hospitalizowani są prawie wyłącznie pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, leczeni z powodu COVID-19 lub chorób towarzyszących (a więc tym samym wszystkie pochodzące od nich próbki stanowią potencjalne zagrożenie dla personelu laboratorium).

W poleceniu nie jest bowiem napisane wprost, że dodatek należy się wyłącznie osobom wykonującym badania diagnostyczne metodą rRT-PCR w kierunku SARS-CoV-2. Dyrekcja placówki ma przekazać do NFZ jedynie informację: (…) „o osobach, które w okresie od 1 listopada 2020 r. udzielają świadczeń zdrowotnych lub wykonują czynności diagnostyki laboratoryjnej w podmiotach wymienionych w punkcie 1 ppkt 2 i 3 polecenia”

3) Największy problem w interpretacji polecenia dotyczy szpitali II i III poziomu zabezpieczenia, które nie mają w swojej strukturze laboratorium, które wykonuje testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 w ramach umowy z NFZ. Czytając polecenie literalnie taki podmiot nie spełnia punktu 1 ppkt 2 i 3 polecenia. Jednak sugerujemy wnosić do Dyrekcji o wpisanie pracowników MLD na listę, argumentując, że pracujecie bezpośrednio z materiałem zakaźnym, a wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2 to tylko początek naszej pracy z pacjentem z COVID-19. Oczywiście gwarancji, że NFZ wypłaci dodatki nie ma, ale jeżeli lista ze szpitali nie wyjdzie w ogóle, to mają Państwo 100% gwarancję, że nic nie dostaniecie!

My z naszej strony wysyłamy do Ministerstwa Zdrowia pismo o zmianę i uszczegółowienie treści polecenia, zatem tym bardziej warto dopilnować, by Wasze nazwiska znalazły się na listach!!!

Tymczasem jeszcze raz zwracamy uwagę, że w obecnym kształcie polecenie budzi wiele niejasności i możliwe jest, że niektóre oddziały wojewódzkie NFZ będą inaczej interpretowały jego zapisy. Podobnie może być z dyrektorami placówek, w których są Państwo zatrudnieni. Jeśli – pomimo istnienia przesłanek o tym, że Państwa nazwiska powinny znaleźć się na liście przesyłanej do NFZ – dyrekcja placówki odmówi wpisania Państwa na tę listę, sugerujemy prośbę o pisemne uzasadnienie odmowy wraz z podaniem podstawy prawnej. Zapewne wiele niejasności zweryfikuje się również po pierwszym miesiącu funkcjonowania polecenia.

(*) Listy podmiotów udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w poszczególnych województwach (czyli listy szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia) można znaleźć pod adresami:

DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

(**) Należy pamiętać, że listy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 zmieniają się z dnia na dzień, w związku z faktem, że w miarę rosnących potrzeb, wojewodowie poszczególnych województw wciąż zgłaszają nowe placówki jako szpitale I, II i III poziomu zabezpieczenia. W związku z tym, co miesiąc mogą pojawiać się kolejne laboratoria, których pracownicy będą mogli aplikować o dodatki za pracę przy walce z epidemią.

[top]